Green Hell 2011
Závod je ukončen.

 


Green hell 2009 - Pravidla & Ceny

Propozice závodu

Soutěžní rybolov bude prováděn dle těchto propozic. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu vymezených pravidel s ohledem na aktuální okolnosti, ale stále v duchu fair-play (pro všechny soutěžící stejné podmínky). Soutěže se smí účastnit pouze osoba starší 18-ti let, která nejpozději v den konání závodů svým podpisem potvrdí registrační list s pravidly a danými podmínkami soutěže. Oficiálním jazykem je čeština, oficiální měnou je EURo. Pravidla soutěže jsou majetkem Sportovně organizační a marketingové společnosti FORSAGE spol. s r.o.

Přihlášení týmu

Soutěžní tým tvoří dvojice rybářů , kteří v řádném termínu vyplní a zašlou Závaznou přihlášku a uhradí v plné výši požadované startovné 1 200,- EUR nebo 31 000,- Kč ( v případě doprovodné osoby s příplatkem 200,- EUR nebo 5 500,- Kč). Doprovodná osoba nemá stejná práva a povinnosti, jako řádný člen týmu. Tato osoba napomáhá svou činností pouze ke zvýšení komfortu týmu, pomáhá s přípravou jídla a pití, stavbou přístřešků, bivaků, atd.. Jeden tým může mít pouze jednu doprovodnou osobu. V žádném případě se jakkoliv aktivně neúčastní rybolovu. Pokud se bude tato osoba aktivně účastnit rybolovu, bude celý tým ze soutěže vyloučen, bez náhrady startovného a výloh. Závodů se smí zúčastnit max. 24 týmů.

Zaslání Závazné přihlášky

Soutěžní dvojice zašle Závaznou přihlášku na e-mail info@greenhell.cz nejpozději do pondělí 17. srpna 2009.

Platba startovného

Soutěžní dvojice zašle buď na EURO účet částku 1 200,- EUR případně 1 400,- EUR na účet ČSOB 231400298/0300, IBAN 2603000000000231400298 nebo na korunový účet – ČSOB 215691611/0300 částku 31 000,- Kč, případně 36 500,- Kč. V obou případech pod variabilním symbolem data narození I. člena týmu nejpozději do úterý 25. srpna 2009. O přijetí platby budete obratem informováni..

Registrace týmů v místě konání závodů

Registrace týmů proběhne v neděli 4. října 2009 od 9 do 17 hod. v místě konání závodů. Po akreditaci tým obdrží registrační karty, které jsou soutěžící povinni od této chvíle mít stále u sebe až do konce závodů. V rámci registrace proběhne i focení členů týmu a je pro všechny povinné. Společné foto všech týmů proběhne v pondělí 5. října 2009 od 7:00 hod (rovněž povinné).

Bivakování a přesuny v průběhu soutěže

Před vlastním startem závodu bude od 9:00 hod. (něděle 4. října 2009) připraveno tzv. BIVI-CITY v areálu závodiště. V těsné blízkosti je veškeré technické zázemí soutěže (WC, sprchy), v přilehlé budově bude i zahajovací a ukončovací ceremoniál). Zde bude umožněn i vjezd dopravních prostředků a postavení vlastního bivaku - pro přespání z neděle 4.. října 2009 na pondělí 5. října 2009 - kdy po společném ranním focení proběhne přesun závodníků na vylosovaná lovná místa I. kola soutěže. Bivakování je samozřejmě možné i na vlastním lovném místě. Ve středu 7. října 2009 bude ve 14 hod. ukončeno I. kolo soutěže Green hell 2009 a bude hromadný přesun do hlavní budovy soutěže, kde po společném obědě a opětovném losování bude v 16:30 hod. další přesun na nová lovná místa II. kola soutěže. Konec II. kola soutěže bude v sobotu v 17:00 hod. a poté dojde k přesunu do BIVI-CITY (pro přespání ze soboty 10. října na neděli 11. října 2009).

Startovní klíč a lovné sektory

Celé jezero je rozděleno na 4 lovné sektory (2 na levém a 2 na pravém břehu jezera), v každém z nich bude 6 týmů. Jeden ze členů soutěžního týmu prvně vylosuje pořadí, ve kterém bude přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro I. kolo soutěže. V sektoru A jsou lovná místa číslo 1 až 6 (centrální část jezera), v sektoru B 7-12 (přítoková část jezera), v sektoru C 13-18 (přítoková část jezera), v sektoru D 19-24 (centrální část jezera). Aby byly podmínky rybolovu pro všechny týmy co nejvíce nejvyrovnanější, proběhne ve středu 7.října 2009 losování nových lovných míst (II. kolo soutěže) - v tomto sledu: Týmy ze sektoru A budou losovat lovná místa pouze ze sektoru C, týmy ze sektoru B budou losovat lovná místa pouze ze sektoru D, týmy ze sektoru C budou losovat lovná místa pouze ze sektoru A, týmy ze sektoru D budou losovat lovná místa pouze ze sektoru B. Tedy každý soutěžní tým bude chytat jednou v centrální části jezera a jednou v jeho přítokové části. Každé lovné místo bude na břehu označeno cedulí s konkrétním číslem a sektorem. Na vodě bude každé lovné místo označeno bójemi. Lov a pohyb v jiném než Vámi vylosovaném lovném místě je okamžitým důvodek k diskvalifikaci. Nepřipouští se ani varianta dohod mezi sousedy.

Losování lovných míst I. kola soutěže

Losování míst je povinné a proběhne v neděli 4. října 2009 při slavnostním zahájení závodu dle rámcového časového harmonogramu (v případě nepředvídatelných okolností může výjimečně vylosovat za nezúčastněného zástupce týmu pouze ředitel závodu - vše za transparentních podmínek). Jeden z členů soutěžního týmu prvně vylosuje pořadí, ve kterém bude přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro I. kolo soutěže. Podle tohoto pořadí bude vyzván k hlavnímu losování lovných míst. Přesun na lovná místa bude dle rámcového časového harmonogramu - t.j. až ráno v pondělí 5.října 2009 po společném fotografování.

Losování lovných míst II. kola soutěže

Losování míst II. kola je opět povinné a proběhne ve středu 7. října 2009 dle rámcového časového harmonogramu. ( v případě nepředvídatelných okolností může výjimečně vylosovat za nezúčastněného zástupce teamu pouze ředitel závodu - vše za transparentních podmínek). Losuje se dle výše uvedeného Startovního klíče, přičemž se opět prvně vylosuje pořadí, ve kterém bude přistupovat k vlastnímu vylosování lovného místa pro II. kolo soutěže. Losování proběhne v místě zahajovacího ceremoniálu. Teprve po vylosování všech lovných míst se mohou týmy přesunout na svá nová vylosovaná místa. Porušení tohoto ustanovení je důvodem k vyloučení týmu.

Povolené pravidla a způsoby vlastního lovu

se účastní dvoučlenný tým, který loví max. na 4 pruty, jejich montáže jsou zakončeny pouze jedním jednoháčkem (háčky s protihrotem jsou povoleny). Nástraha a návnada může být pouze klasické boilies, plovoucí boilies (POP-UPs) a tygří ořech v neomezených průměrech (či jejich vzájemná kombinace) . Nástraha typu „ Vlastního rybolovu rohlíkové boilies“ je zakázána. Nástrahy mohou být zatraktivňovány pomocí dipů - ať již v suché nebo tekuté formě. Povoleno používat obalovací těsta.Pořadatelé mají právo zkontrolovat použitou nástrahu a montáž, prohlédnout bivak, auto a popř. další prostory... Závodníci jim to musí v plné míře umožnit. Pro I. i II. kolo soutěže platí, že se loví nonstop, tedy celkově po dobu 123 hodin. Závodníci mohou k lovu využívat loď, echolot, GPS, elektromotor - pořadatel umožní případné dobití baterií (na většině lovných míst díky hustému porostu leknínů stejně nelze lektromotory použít), bójky označující lovná místa (doporučujeme tyčové bojky, naprosto nepřípustné jsou bojky z PET lahví a pod.) Je nutné používat vhodný velký kaprařský podběrák (doporučujeme s pevnou obručí), odháčkovací matraci (vhodné jsou dvě - jedna v lodi a druhá na břehu, protože zdolání úlovku je technicky možné pouze z lodě), desinfekční prostředek na ošetření ryb, kvalitní saky na uchování úlovků (kaprů). Nutný rovněž mobilní telefon, pro spojení v soutěži o nejrychlejší ulovenou rybu závodů.

Hodnocená (započitatelná) ryba

Započítává se každý ulovený kapr a amur, bez omezení min. hmotnosti. Váží se na dvě desetinná místa a celkové kilogramy se sčítají. Vážení provádí dvojice rozhodčích, kteří budou permanentně objíždět lovná místa ( s výjimkou noci - t.j. od 22:00 hod do 06:00 hod.). Odpadá tak tel. povinnost ohlašování úlovků. Jedinou výjimkou je ohlášení „PRVNÍ RYBY ZÁVODŮ“, kdyVám bude oznámeno nejpozději v den závodu tel. číslo na provolání. Závazný bude čas příchozího hovoru (popř. SMS). V případě úlovku a nepřítomnosti rozhodčích je tato na nezbytně nutnou dobu co nejšetrněji zasakována (samozřejmě to platí i pro noční úlovky). V každém saku může být pouze jedna ryba proto je důležité mít s sebou dostatek kvalitních saků na kapra - min. 4 ks).

Vlastní vážení, focení a pouštění úlovku

Vážení bude prováděno na shodných vahách, zavěšených na shodných trojnožkách a vážících sacích. Započítává se pouze čistá váha ryby - tedy bez hmotnosti vážícího saku. Vážení provádí vždy dvojice rozhodčích, výsledek vážení bude zapsán do „karet lovců“ a odsouhlasen podpisem závodníka ze sousedního teamu (jinak je neplatné). Karty lovců jsou vyhotovovány duplicitně. V případě, že je prokazatelně známa zainteresovanost sousedního týmu vůči lovci, tak se pro odsouhlasování úlovků zvolí člen týmu z druhé strany úspěšného lovce (popřípadě i ne přímo sousedního týmu). Vážení se tedy účastní oba rozhodčí, lovec a jeden člen sousedního teamu. Po dobu vážení, je tento prostor vyčleněný pouze pro tyto 4 osoby. Každá ryba bude rozhodčím vyfocena u cedule označující lovné místo a sektor, a to tak, že lovec bude VŽDY držet rybu pravou rukou pod hlavou úlovku a levou u kořenu řitní ploutve, a to proto, aby byla vždy prokazatelně zaručena rozdílnost úlovků v případě protestů. V případě úlovků větší váhové kategorie úlovek fotí i realizační tým závodů Green hell, jako podklad pro on-line zpravodajství (rovněž natáčení profesionálním týmem kameramanů). Pozor! Rybu nazpět pouští pouze rozhodčí !!

Pohyb a chování v průběhu závodu

Po celou dobu rybolovu je nutné dodržovat pořádek na lovném místě. Přechodně ukládat odpadky do připravených igelitových pytlů, které po skončení závodů budou pořadateli odklizeny. Po celou dobu závodů se lovící musí chovat ohleduplně, nesmí svým chováním rušit a obtěžovat ostatní závodníky (např. pouštět hlasitě hudbu, je nutné vyvarovat se hlučného projevu - např. zpěv, pokřik,...). Rovněž tak je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno nadměrné požívání alkoholu, rozdělávání otevřených ohňů, přejíždění motorovými vozidly kolem jezera. Je povoleno, aby závodníci měli po celou dobu soutěže své automobily na lovném místě. Během závodů není důvod opouštět lovné místo. Čerstvé pečivo bude odstaráno pořadateli zdarma. Výjimka může být pouze v případě ohrožení zdraví a majetku. Při pohybu lodí na vodě je nutné používat záchranné vesty. Jakékoli porušení těchto pravidel je důvodem k vyloučení týmu ze soutěže.

Protesty

Protest proti porušování pravidel je nutné podat neprodleně při jejich zjištění a to pouze písemnou formou. Provádí se prostřednictvím rozhodčích, kteří jej bezodkladně předají řediteli závodu. Současně s protestem se předává peněžní kauce ve výši 50,- EUR. Pokud bude protest oprávněný (o tom nestraně rozhoduje ředitelství závodu), bude kauce vrácena, v opačném případě propadá pořadateli akce. Protest proti výsledkům i proti pořadatelům může být vznesen opět pouze písemnou formou a to nejpozději do 30 min. po vyhlášení oficiálních výsledků jednotlivých soutěží. Výše kauce na podání tohoto protestu je rovněž 50 EUR. Uděláme vše pro to, aby celá soutěž probíhala ve stylu fair-ply a ke konfliktním situacím nedocházelo, formou přísného dodržování všech pravidel.

Přesun na místa a příprava lovného místa na břehu

Přesun na lovná místa se řídí Rámcovým časovým harmonogramem. V zásadě však platí, že dochází k hromadnému přesunu na konkrétní lovná místa dle pokynů pořadatelů, kteří ochotně napomohou s nasměrováním (popř. zavedením) . Zde probíhá technická příprava - stavba bivaků, stojanů, ovšem ještě není umožněn vjezd na vodu (viz.bod Start I. a II. kola soutěže). O všech důležitých přesunech budete v dostatečném předstihu informováni a poučeni při rozpravě.

Start I. a II. kola soutěže

Po přesunu na vylosované lovné místo není možné bezprostředně vyjíždět na vodu s cílem zmapování. Pohyb lodí na vodě je možný pouze po oficiálním startu I. a II. kola soutěže (I. kolo - 5. října 2009 od 10:00 hod a II. kolo souteže - 7. října 2009 od 18:00 hod.).

Udílení cen

Veškeré kategorie soutěže budou vyhlášeny a oceněny až po ofociálním ukončení II. kola soutěže - tedy v sobotu 10. října 2009 od 19:00 hod. Budou vyhlášeny a oceněny tyto kategorie:

HLAVNÍ SOUTĚŽ

Vítězem soutěže bude team, který v součtu kg ulovených hodnocených ryb dosáhne ve stanoveném čase nejvyššího čísla - součtem za I. a II. kolo soutěže (počítá se na dvě desetinná místa). V případě shodnosti hmotnosti ulovených ryb, bude rozhodovat největší ulovená ryba teamu.
1. místo – cena 5 000,- EUR v hotovosti + další věcné ceny
2. místo – cena 3 000,- EUR v hotovosti + další věcné ceny
3. místo – cena 1 200,- EUR v hotovosti + další věcné ceny
4. místo – týdenní povolenka pro dva rybáře na revíru HáromFa + věcné ceny

CENA ZA NEJVĚTŠÍ ULOVENOU RYBU ZÁVODU

Vítězem soutěže je jednotlivec, který uloví největšího kapra nebo amra za celý průběh soutěže - tedy za její I. a II. kolo (hmotnost se počítá na dvě desetinná místa). V případě shodné hmotnosti ulovené ryby, bude rozhodovat druhá největší ulovená ryba jednotlivce.
cena 500,- EUR v hotovosti + další věcné ceny

CENA ZA NEJRYCHLEJI ULOVENOU RYBU ZÁVODU

Rozhodující pro udělení ceny je čas přijetí SMS po skutečném ulovení ryby s jasným textem 1. ryba + číslo stanoviště (bude odsouhlaseno a podepsáno rozhodčím a svědkem ze sousedního týmu) , popř. v přítomnosti rozhodčího jím zaznamenaný čas skutečně ulovené ryby (za účasti svědka z jiného týmu)
Značkové hodinky v hodnotě cca 300,- EUR + další věcné ceny

CENY VÍTĚZŮM SEKTORŮ A-B-C-D

( v I. i II. kole soutěže - tedy za celý průběh závodů bude 8 vítězů sektorů) - Vítězem sektoru bude team, který v součtu kg ulovených hodnocených ryb v daném sektoru dosáhne ve stanoveném čase nejvyššího čísla (počítá se na dvě desetinná místa). V případě shodnosti hmotnosti ulovených ryb, bude rozhodovat největší ulovená ryba teamu.
cena 300,- EUR v hotovosti/ sektor + další věcné ceny

CENY DENNÍM VÍTĚZŮM

(nejvíce nachytaných ryb za níže uvedený časový limit bez rozdílu sektorů) Denním vítězem (je jich tedy celkem 5) bude tým, který v součtu kg ulovených hodnocených ryb ve stanoveném čase dosáhne nejvyššího čísla (počítá se na dvě desetinná místa). V případě shodnosti hmotností ulovených ryb, bude rozhodovat největší ulovená ryba týmu.

cena 200,- EUR v hotovosti + reklamní materiál

 • 1.den ulovené ryby od pondělí 5. října 2009 10:00 hod až úterý 6.října 2009 10:00 hod
 • 2.den ulovené ryby od úterý 6. října 2009 10:01 hod až středa 7. října 2009 14:00 hod
 • 3.den ulovené ryby od středy 7. října 2009 18:00 hod až čtvrtek 8. října 2009 17:00 hod
 • 4.den ulovené ryby od čtvrtka 8. října 2009 17:01 hod až pátek 9. října 2009 17:00 hod
 • 5.den ulovené ryby od pátku 9. října 2009 17:01 hod do soboty 10. října 2009 17:00 hod

Při těchto závodech se ceny sdružují, tedy celkový vítěz může být i zároveň vítězem sektoru, denním vítězem. Tedy ve stylu hesla: „Nejlepší bere VŠE :o))“

VŠICHNI ÚČASTNÍCI

závodů obdrží věcné ceny, včetně limitovaných sérií a profesionálního DVD z tohoto klání

Ostatní ustanovení - stravování

Pořadatel zajistí a hradí zahajovací raut v neděli 4. října 2009 od 18:00 hod, snídani v pondělí 5. října 2009, společný oběd 7. října 2009 od 15:00 hod. a ukončovací raut v sobotu 10.října 2009 od 20:00 hod. V neděli 11. října 2009 bude připravena „lehká“ snídaně před odjezdem. Dále pak zajistí a uhradí každodenní rozvoz čerstvého pečiva. Ostatní stravování je plně na soutěžících (pořadatel nebude stravování zajišťovat). Vzhledem k zákazu pohybu vozidel během vlastních závodů v prostorech jezera doporučujeme Vám mít dostatek potravin a tekutin již s sebou. S nadsázkou: „Nejste na ozdravném pobytu, ale na závodech! :o))...“

Zavěrečné přání

Cílem pořadatelů je uspořádat prestižní mezinárodní závody konané v duchu fair-play a přátelské atmosféry. I když jsou ceny finančně interesantní, tak by celý průběh neměl být pouze honbou za získání materiálních hodnot, ale nejdůležitějším aspektem by měl být příjemně strávený týden na rybách, krásné zážitky z lovu a samozřejmě trofejní, kvalitně zdokumentované úlovky, které při zpětném pohledu na fotografie a DVD v nás opět probudí „True carp emotion – opravdové kapří emoce“. Za tímto účelem je zároveň naplánovaný společný závěrečný ceremoniál a dostatek časového prostoru pro oslavu v kolektivu kaprařů kamarádů (a ne jen soupeřů). Protože nám všem jde především o lov kapra, který by nás měl určitě spojovat a ne rozdělovat, jak se v poslední době občas děje.

S přáním naplnění tohoto cíle a rybářsky úspěšných závodů, Vám přeje kolektiv pořadatelů závodu GREEN HELL 2009Překlad

Sponzoři a partneři

 • Forsage
 • Ryby Rybky Rybičky
 • Carp product
 • Fishing invest
 • Max carp
 • Kapr manie
 • japavo
 • japavo
 • Zedníček
 • Areall
 • Ratíškovické pivo
 • Fishing and Hunting
 • BARTON STUDIO